JURIDISK MEDDELANDE MED DATASKYDD

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Webbplatsen www.keysol.es ägs av KEYSOL PROPERTY (hädanefter "KEYSOL"), med säte hos AVDA. Dr. GREGORIO MARAÑON 70 BAJO, 03185 TORREVIEJA, ALICANTE och C.I.F nº B53856266. KEYSOL välkomnar dig och uppmanar dig att noggrant läsa de allmänna villkoren för användning av denna webbplats, som beskriver de villkor och villkor som kommer att gälla för din navigering genom den, i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga spanska regler. Med tanke på att KEYSOL skulle kunna ändra dessa användarvillkor i framtiden, rekommenderar vi att du besöker dem regelbundet för att bli vederbörligen informerad om de ändringar som gjorts. Med syftet att användningen av webbplatsen överensstämmer med kriterierna för transparens, tydlighet och enkelhet, informerar KEYSOL användaren att alla förslag, tvivel eller frågor om de allmänna användarvillkoren kommer att tas emot och lösas genom att kontakta KEYSOL via telefonnumret. 966703030, fax: 965717395 eller på e-postadressen: info@keysol.es.

1. Objekt

KEYSOL tillhandahåller innehållet och tjänsterna som är tillgängliga på webbplatsen, enligt dessa allmänna användarvillkor samt policyn för behandling av personuppgifter. Tillgång till denna webbplats eller dess användning på något sätt ger dig kvalifikationen "Användare" och innebär ett oreserverat godkännande av vart och ett av dessa Allmänna Användarvillkor, med KEYSOL förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst. Följaktligen kommer det att vara alla användares ansvar att noggrant läsa de allmänna användarvillkoren som gäller vid vart och ett av de tillfällen då de går in på denna webbplats, så om de inte samtycker till något av det som härmed tillhandahålls, måste du avstå från använder denna webbplats. På samma sätt varnas du för att, vid tillfällen, särskilda villkor kan fastställas för användningen av specifikt innehåll och/eller tjänster på webbplatsen, användningen av nämnda innehåll eller tjänster kommer att innebära acceptans av de särskilda villkoren som anges där.

2. Tjänster

Via webbplatsen erbjuder www.keysol.es användarna möjligheten att få tillgång till: bostadsinformation och priskonsultation.

5. Webbplatsanvändarens skyldigheter och ansvar

Användaren samtycker till:
  • Gör korrekt och laglig användning av webbplatsen samt dess innehåll och tjänster, i enlighet med: (i) tillämplig lagstiftning vid varje given tidpunkt; (ii) de allmänna användarvillkoren för webbplatsen; (iii) moral och allmänt accepterade goda seder och (iv) allmän ordning.
  • Tillhandahåll alla medel och tekniska krav som behövs för att komma åt webbplatsen.
  • Ge sanningsenlig information genom att fylla i formulären som finns på webbplatsen med dina personuppgifter och hålla dem uppdaterade hela tiden på ett sätt som alltid svarar mot användarens verkliga situation. Användaren är ensam ansvarig för alla falska eller felaktiga påståenden som gjorts och skadan som orsakas KEYSOL eller tredje part av den tillhandahållna informationen.

 

Utan hinder av bestämmelserna i föregående avsnitt måste användaren också avstå från att: a) göra obehörig eller bedräglig användning av webbplatsen och/eller dess innehåll för otillåtna ändamål eller effekter, förbjudna i dessa allmänna användarvillkor, skadlig för rättigheter och intressen av tredje part, eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller förhindra normal användning av tjänster eller dokument, filer och alla typer av innehåll som lagras på någon datorutrustning. b) Åtkomst till eller försök att få tillgång till resurser eller begränsade områden på webbplatsen, utan att uppfylla de villkor som krävs för nämnda åtkomst. c) Orsaka skada på webbplatsens fysiska eller logiska system, dess leverantörer eller tredje part. d) Införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kan orsaka skada på KEYSOLs, dess leverantörers eller tredje parts fysiska eller logiska system. e) Försök att komma åt, använda och/eller manipulera data från KEYSOL, tredjepartsleverantörer och andra användare. f) Reproducera eller kopiera, distribuera, tillåta allmänhetens tillgång genom någon form av offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har tillstånd från ägaren till motsvarande rättigheter eller om detta är lagligt tillåtet. g) Radera, dölj eller manipulera anteckningar om immateriella eller industriella rättigheter och annan data som identifierar rättigheterna för KEYSOL eller tredje part som ingår i innehållet, såväl som tekniska skyddsanordningar eller eventuella informationsmekanismer som kan infogas i innehållet. innehåll. h) Skaffa och försöka erhålla innehållet med hjälp av andra medel eller procedurer än de som, beroende på fallet, har gjorts tillgängliga för detta ändamål eller har uttryckligen angetts på webbsidorna där innehållet finns eller, i allmänhet, , av de som är vanligt förekommande på Internet eftersom de inte medför risk för skada eller inaktivering av webbplatsen och/eller dess innehåll. i) I synnerhet, och endast vägledande och inte uttömmande, förbinder sig Användaren att inte överföra, sprida eller göra tillgänglig för tredje part information, data, innehåll, meddelanden, grafik, ritningar, ljud- och/eller bildfiler, fotografier, inspelningar, programvara och, i allmänhet, alla typer av material som: (i) på något sätt strider mot, förringar eller kränker de grundläggande rättigheter och allmänna friheter som erkänns konstitutionellt, i internationella fördrag och i resten av gällande lagstiftning. (ii) Framkalla, hetsa till eller främja kriminella, nedsättande, ärekränkande, våldsamma handlingar eller, i allmänhet, i strid med lagen, moral, allmänt accepterade goda seder eller allmän ordning. (iii) Framkalla, hetsa till eller främja diskriminerande handlingar, attityder eller tankar baserade på kön, ras, religion, övertygelse, ålder eller tillstånd. (iv) Inkorporerar, tillhandahåller eller tillåter åtkomst till produkter, element, meddelanden och/eller tjänster som är kriminella, våldsamma, stötande, skadliga, förnedrande eller i allmänhet strider mot lagen, moral och allmänt accepterade goda seder eller till allmänheten beställa. (v) Framkalla eller kan framkalla ett oacceptabelt tillstånd av ångest eller rädsla. (vi) Framkallar eller uppmuntrar till farliga, riskfyllda eller skadliga metoder för hälsa och mental balans. (vii) Det är skyddat av lagstiftningen om intellektuellt eller industriellt skydd som tillhör KEYSOL eller tredje part utan att den avsedda användningen har godkänts. (viii) strider mot heder, personlig integritet och familjeintegritet eller bilden av människor. (ix) Utgör vilken typ av reklam som helst. (x) Inkluderar alla typer av virus eller program som förhindrar att webbplatsen fungerar normalt. Om du förses med ett lösenord för att komma åt några av tjänsterna och/eller innehållet på webbplatsen, är du skyldig att använda det flitigt och hålla det hemligt hela tiden. Följaktligen kommer det att vara ansvarigt för dess korrekta vårdnad och konfidentialitet, och åtar sig att inte överföra det till tredje part, tillfälligt eller permanent, eller att tillåta åtkomst till ovannämnda tjänster och/eller innehåll av utomstående. På samma sätt är du skyldig att meddela KEYSOL om alla fakta som kan leda till felaktig användning av ditt lösenord, såsom, men inte begränsat till, stöld, förlust eller obehörig åtkomst, för att kunna fortsätta med dess omedelbara annullering. Följaktligen, så länge du inte gör ovanstående meddelande, kommer KEYSOL att vara befriad från allt ansvar som kan uppstå från felaktig användning av ditt lösenord, och är ditt ansvar för all olaglig användning av innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen av någon olaglig tredje part. Om du av oaktsamhet eller avsiktligt underlåter att uppfylla någon av skyldigheterna

6. Ansvar

KEYSOL garanterar inte kontinuerlig åtkomst, inte heller korrekt visning, nedladdning eller användning av elementen och informationen på sidan www.keysol.es, som kan hindras, hindras eller avbrytas av faktorer eller omständigheter utanför dess kontroll. KEYSOL ansvarar inte för de beslut som kan fattas till följd av tillgång till innehållet eller informationen som erbjuds. KEYSOL kan avbryta tjänsten eller omedelbart lösa förhållandet med användaren om det upptäcker att en användning av dess webbplats eller någon av de tjänster som erbjuds där strider mot dessa allmänna användarvillkor. KEYSOL ansvarar inte för skador, förluster, anspråk eller utgifter härrör från användningen av webbplatsen. Den ansvarar endast för att så snart som möjligt ta bort det innehåll som kan orsaka sådan skada, förutsatt att det meddelas. I synnerhet kommer det inte att ansvara för skador som kan uppstå, bland annat från: (i) störningar, avbrott, fel, utelämnanden, telefonavbrott, förseningar, blockeringar eller avbrott i driften av det elektroniska systemet, orsakade av brister , överbelastningar och fel i telekommunikationslinjer och nätverk, eller av någon annan orsak utanför KEYSOLs kontroll. (ii) olaglig störning genom användning av skadliga program av något slag och genom alla kommunikationsmedel, såsom datavirus eller något annat. (iii) olämpligt eller olämpligt missbruk av webbplatsen. (iv) säkerhets- eller navigeringsfel orsakade av ett fel i webbläsaren eller av användningen av icke uppdaterade versioner av densamma. KEYSOL-administratörer förbehåller sig rätten att dra tillbaka, helt eller delvis, allt innehåll eller information som finns på webbplatsen. KEYSOL utesluter allt ansvar för skador av alla slag som kan bero på missbruk av tjänsterna som är fritt tillgängliga och används av webbplatsanvändare. På samma sätt är KEYSOL befriad från allt ansvar för innehållet och informationen som kan tas emot som ett resultat av datainsamlingsformulären, och är detsamma endast för tillhandahållande av fråge- och tviveltjänster. Å andra sidan, i händelse av att skador orsakas på grund av olaglig eller felaktig användning av nämnda tjänster, kan användaren krävas av KEYSOL för skadorna eller förlusterna som orsakats. Du kommer att försvara, gottgöra och hålla KEYSOL skadeslös mot alla skador som uppstår från anspråk, åtgärder eller krav från tredje part till följd av din åtkomst till eller användning av webbplatsen. På samma sätt samtycker du till att hålla KEYSOL skadeslös mot alla skador som uppstår från din användning av "robotar", "spindlar", "crawlers" eller liknande verktyg som används i syfte att samla in eller extrahera data eller någon annan åtgärd från dig som lägger en orimlig börda på driften av webbplatsen.

7. Hyperlänkar

Användaren förbinder sig att inte reproducera på något sätt, inte ens genom en hyperlänk eller hyperlänk, KEYSOL-webbplatsen, såväl som något av dess innehåll, såvida inte uttryckligen skriftligt godkänt av KEYSOL. KEYSOL-webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som hanteras av tredje part, för att underlätta användarens tillgång till information från samarbetande och/eller sponsrande företag. Följaktligen är KEYSOL inte ansvarigt för innehållet på nämnda webbplatser och är inte heller i en position som garant eller/eller leverantör av tjänster och/eller information som kan erbjudas till tredje part via länkar från tredje part. Användaren ges en begränsad, återkallbar och icke-exklusiv rätt att skapa länkar till hemsidans huvudsida exklusivt för privat och icke-kommersiellt bruk. Webbplatser som innehåller en länk till vår webbplats (i) får inte antyda att KEYSOL rekommenderar den webbplatsen eller dess tjänster eller produkter; (ii) får inte framställa sitt förhållande till KEYSOL felaktigt eller ange att KEYSOL har godkänt en sådan länk, och inte heller inkludera varumärken, namn, handelsnamn, logotyper eller andra utmärkande tecken för KEYSOL; (iii) får inte innehålla innehåll som kan anses ha dålig smak, obscent, stötande, kontroversiellt, som uppmuntrar till våld eller diskriminering på grund av kön, ras eller religion, som strider mot allmän ordning eller olagligt; (iv) får inte länka till någon annan sida på webbplatsen än huvudsidan; (v) måste länka till webbplatsens egen adress, utan att tillåta webbplatsen som gör länken att reproducera webbplatsen som en del av dess webbplats eller inom en av dess "ramar" eller skapa en "webbläsare" på någon av webbplatsens sidor . KEYSOL kan när som helst begära att ta bort en länk till webbplatsen, varefter den omedelbart måste ta bort den. KEYSOL kan inte kontrollera information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som har upprättat länkar till webbplatsen. Följaktligen tar KEYSOL inte på sig någon form av ansvar för någon aspekt relaterade till sådana webbplatser.

8. Dataskydd

För att använda vissa av tjänsterna måste användarna tidigare tillhandahålla vissa personuppgifter. För att göra detta kommer KEYSOL automatiskt att behandla personuppgifter i enlighet med lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter och utveckling RD 1720/2007. För detta kan Användaren komma åt den policy som följs vid behandlingen av personuppgifter samt fastställandet av de tidigare fastställda ändamålen, enligt villkoren som definieras i Dataskyddspolicyn [LÄNK] som presenteras av Webbplatsen.

9. Cookies

KEYSOL förbehåller sig rätten att använda "cookie"-teknik på webbplatsen, för att känna igen dig som en frekvent användare och anpassa din användning av webbplatsen genom att förvälja ditt språk, eller mer önskat eller specifikt innehåll. De "cookies" som används av webbplatsen, eller den tredje part som agerar för dess räkning, är endast associerade med en anonym användare och deras dator, och tillhandahåller inte användarens personliga data på egen hand. Cookies är filer som skickas till en webbläsare via en webbserver för att registrera Användarens navigering på Webbplatsen, när Användaren tillåter sin mottagning. I sin tur kan du radera "cookies" för vilka du bör läsa bruksanvisningen för din webbläsare. Tack vare cookies är det möjligt för KEYSOL att känna igen webbläsaren på den dator som används av användaren för att tillhandahålla innehåll och erbjuda användarens surf- eller reklampreferenser, till användarnas demografiska profiler samt för att mäta besöken och trafikparametrar, övervaka framsteg och antal poster.

10. Varaktighet och uppsägning

Tillhandahållandet av tjänsten på denna webbplats och de andra tjänsterna har i princip en obestämd varaktighet. Dock kan KEYSOL avsluta eller stänga av någon av portaltjänsterna. När det är möjligt kommer KEYSOL att meddela uppsägning eller avstängning av tillhandahållandet av den givna tjänsten.

11. Utfästelser och garantier

I allmänhet är innehållet och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen endast informativa. Genom att erbjuda dem ger KEYSOL därför ingen garanti eller förklaring i förhållande till innehållet och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen, inklusive, som exempel, garantier för laglighet, tillförlitlighet, användbarhet, sanningsenlighet, riktighet eller säljbarhet, förutom i i den mån sådana representationer och garantier inte kan uteslutas enligt lag.

12. Force majeure

KEYSOL kommer inte att hållas ansvarigt alls i händelse av omöjlighet att tillhandahålla tjänster, om detta beror på långvariga avbrott i elförsörjningen, telekommunikationsledningar, sociala konflikter, strejker, uppror, explosioner, översvämningar, handlingar och underlåtenheter från regeringens sida, och i generellt alla fall av force majeure eller slumpmässig händelse.

13. Tvistlösning.

Tillämplig lag och jurisdiktion Dessa allmänna användarvillkor, såväl som användningen av webbplatsen, ska styras av spansk lag. Eventuella kontroverser kommer att lösas inför domstolarna i Torrevieja (Alicante). I händelse av att någon bestämmelse i dessa Allmänna Användarvillkor inte kan verkställas eller är ogiltigt i kraft av tillämplig lagstiftning eller som ett resultat av en rättslig eller administrativ lösning, kommer nämnda ogiltighet eller ogiltighet inte att göra dessa Allmänna Användarvillkor omöjliga att verkställa eller helt ogiltigförklara. I sådana fall kommer KEYSOL att gå vidare med att modifiera eller ersätta nämnda bestämmelse med en annan som är giltig och verkställbar och som, så långt det är möjligt, uppnår det syfte och krav som återspeglas i den ursprungliga bestämmelsen.

sv_SE